Kpss 20.YY da Osmanlı Devleti Testleri Soruları

Eğitim HaberleriKpss0 Yorum16 Aralık 2013

Kpss 20.Yy da Osmanlı Devleti Testleri Soruları

—————-20. YY DA OSMANLI DEVLETİ—————

1.    Trablusgarp Savaşı‘nın çıkmasında,

 1. Sömürgecilik
 2. Hammadde ve pazar bulma
 3. Hanedan çekişmesi

faktörlerinden   hangilerinin   etkisi   olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

2.    Trablusgarp savaşı‘mn sonuçları arasında,

 1. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki ha­kimiyeti son bulmuştur.
 2. On iki Ada ve Rodos Adası geçici   olarak italya’ya verilmiştir.

III. İtalya’nın Akdeniz’de ki etkinliği artmıştır.
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

 

3.    I. Balkan Savaşlarının başlaması

II. I.Dünya Savaşı’nın başlaması

III.Londra Konferansfnın yapılması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, Osmanlı Devleti’nin Uşi Antlaşması‘nı imza­lamasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

 

4.    İtalya, Derne ve Tobruk’taki direnişi kırmak için;

 1. Ege Adalarını ele geçirme
 2. Çanakkale Boğazı’nı top ateşine tutma

III.Süveyş Kanalı’nı kontrol etme

yukarıdaki gelişmelerden   hangilerine baş­vurmuştur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II      E) 1,11 ve III

 

5.    I.    I Dünya Savaşı

II.  I. Balkan Savaşı

III.  II. Dünya Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin çıkma­sında Milliyetçilik akımının etkisi olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II          E) I, II ve III

6.    I. 93 Harbi

II. I.Dünya Savaşı

III.Trablusgarp Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin çıkma­sında hammadde ve pazar elde etme müca­delesinin etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız I         B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) II ve III        E) I ve II

 

7.  I.     Muş ve Bitlis’in geri alınması

 1. Derne ve Tobruk’ta başarı elde edilmesi
 2. Çanakkale Savaşı’nın kazanılması

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşme­sinde Mustafa Kemal’in rolü olduğu söyle­nebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

 

8.    Osmanlı Devleti’nin

-Mısır’ın İngilizlerin işgali altında olması

-Donanmanın yetersiz olması

nedeniyle gönüllü birliklerle mücadele et­mek zorunda kaldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)   I.Dünya Savaşı

B)      Trablusgarp Savaşı

C)     Balkan Savaşları

D)     93 Harbi

E)  Viyana Kuşatması

 

9.    I.Balkan Savaşı‘nın çıkmasında;

 1. Milliyetçilik akımı
 2. Reval Görüşmeleri

lll.Panslavist politika

yukarıdakilerden  hangilerinin  rolü  olduğu söylenebilir?

A)   Yalnızl        B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) I, II ve III

 

10. Trablusgarp’a gönderilen gönüllü subaylar, aşağıdaki şıklardan hangisinde bir arada ve­rilmiştir?

A)      Nuri Paşa, Ali Çetinkaya, Mustafa Kemal, Enver Bey

B)      İsmet Paşa, Mustafa Kemal, Kazım Kara-bekir

C)     Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy

D)     Cemal Paşa, Enver Paşa.Talat Paşa

E)   Cemal Paşa, Kazım Karabekir, ismet Paşa

11. Balkan Savaşlarının başlaması üzerine ge­çici olarak İtalya’ya bırakılan On iki Ada, a-şağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra resmen Yunanistan’a verilmiştir?

A)   Yatla konferansı

B)      Paris Konferansı

C)     Berlin antlaşması

D)     Londra Konferansı

E)   Edirne Antlaşması

 

12. Uşi Antlaşmasının maddeleri arasında;

 1. Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verilecek
  1. italya  Kapitülasyonların  kaldırılması  konu­sunda Osmanlı Devleti’ne yardımcı olacak

II. On iki Ada ve Rodos geçici olarak italya’ya verilecek

yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A) Yalnız I         B) Yalnız II       C) Yalnız III

D) I ve II          E)  I, II ve III

 

13. I.    Osmanlı Devleti’nin zayıf durumundan ya­rarlanma

 1. Ekonomik açıdan güçlenme isteği
  1. italya’nın dünya siyasetinde etkili olma dü­şüncesi

Yukarıdaki etkenler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin çıkmasında rol oynamıştır?

A)      Balkan Savaşları

B)      Trablusgarp Savaşı

C)     93 Harbi

D)     Sedan Savaşı

E)   Çanakkale savaşı

 

14. I.Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devle­ti’nin karışık durumundan yararlanarak ba­ğımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arnavutluk                     B) Sırbistan

C) Bulgaristan                    D) Romanya

E) Karadağ

 

15. Balkan Savaşı sonunda Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamamaları, aşağıda­kilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A)    Yunanistan’ın Balkanlarda etkinliğinin art­masında

B)       II.Balkan Savaşı’nın başlamasında

C)       Osmanlı Devleti’nin Doğu Trakya’dan çekilmesinde

D)       Milliyetçi akımların güçlenmesinde

E)   Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti’nin son
bulmasında

 

 

 

 

 

16. I. Reval Görüşmeleri

II. Osmanlı-Alman yakınlaşması lll.Viyana Kongresi

Yukarıdakilerden hangileri, İngiltere ile Rusya’nın Balkanlarda ortak hareket etme­lerinde etkili olmuştur?

A)  Yalnızl          B) Yalnız II       C)   Yalnız III

D)  I ve II         E) I, II ve III

 

17. Aşağıdakilerden   hangisi,   II.Balkan   Savaşı‘nın sonuçlarından biridir?

A)   Osmanlı Devleti’nin Kırklareli ve Edirne’yi geri alması

B)      Osmanlı ingiliz yakınlaşmasının başlaması

C)     Trablusgarp Savaşı’nın başlaması

D)     Uşi Antlaşmasının imzalanması

E)   Milletler Cemiyeti’nin kurulması

 

18. İtalya, Trablusgarp Savaşı‘nı başlatmadan önce;

 1. Almanya
 2. ingiltere
 3. Fransa

devletlerinden   hangilerinin  onayını   aldığı söylenebilir?

A) Yalnız I                          B) Yalnız II

C) Yalnız III                        D) I ve II

E) II ve III

 

19. Balkan Sayaşı‘ndan sonra Bulgaristan ile imzalanan İstanbul Antlaşması ile Türk azılığı,

 1. Türkçe öğretim
 2. Müftülerini seçme
 3. Mülk edinme

haklarından hangilerine sahip olmuşlardır?

A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II      E) I, II ve III

 

20. I.     ingiltere ile Rusya arasında gerçekleşmiştir.

 1. Rusya Balkanlarda serbest bırakılmıştır
 2. İkinci Meşrutiyet’in ilanında etkisi olmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen gelişme aşağı-dakilerden hangisidir?

A)   Milne Raporu

B)      Londra Konferansı

C)     Reval Görüşmeleri

D)     Berlin Antlaşması

E)   Paris Konferansı

21. Uşi Antlaşmasında;

 1. On iki Ada ve Rodos
 2. Trablusgarp ve Bingazi

III.Kapitülasyonlar

IV.Boğazlar

konularından hangileri ile ilgili bir karar a-lındığı söylenebilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II      C)   Yalnız III

D) I ve II, III        E) I, II ve VI

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Sava-şı‘nın sonuçlan arasında gösterilemez?

A)    Libya’nın bağımsızlığını elde etmesi

B)       Osmanlıların Kuzey Afrika’daki hakimiyeti­nin son bulması

C)       italya’nın Akdeniz’deki hakimiyetinin güç­lenmesi

D)       Uşi Antlaşmasının imzalanması

E)   On iki adanın geçici olarak İtalyanlara ve­rilmesi

 

23. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’a karadan ordu gönderememesinde;

 1. Mısır
 2. Irak
 3. Suriye

yörelerinden hangilerinin işgal altında ol­masının etkisi olmuştur?

A) Yalnız I         B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II          E) I,II ve III

 

TEST 1 CEVAP ANAHTARI

1

D

7

E

13

B

19

E

2

E

8

B

14

A

20

C

3

A

9

E

15

B

21

D

4

D

10

A

16

D

22

A
5

E

11

B

17

A

23

A
6

A

12

E

18

E

 

 

Arananlar:

Kpss 20.YY da Osmanlı Devleti Testleri Soruları Hakkında Yorum Yaz

Sponsorlu Bağlantılar

8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı

8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı

sbs 8. sınıf konusunu sizlere sunuyoruz işte bu konumuzda profesyonel

Eğitim Haberleri174 Yorum27 Ocak 2012
8.Sınıf Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

8.Sınıf Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

sbs 8. sınıf konusunu sizlere sunuyoruz işte bu konumuzda profesyonel

Eğitim Haberleri93 Yorum27 Ocak 2012
Sbs 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konu Anlatimi fen bilgisi dersi ders izle

Sbs 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konu Anlatimi fen bilgisi dersi ders izle

7, sınıf sbs fen bilgisi ve teknoloji dersiyle başbayaşayız arkadaşlar

Eğitim Haberleri92 Yorum26 Ocak 2012
Ankara Sağlık meslek liseleri taban puanları 2014-2015

Ankara Sağlık meslek liseleri taban puanları 2014-2015

ankara’daki sağlık meslek lisesi 2014 Taban Puanları,2014 ankara’daki sağlık meslek

Eğitim Haberleri83 Yorum29 Mayıs 2012
Mutluluk ile ilgili kompozisyon örnekleri

Mutluluk ile ilgili kompozisyon örnekleri

Mutluluk, mutsuzluk, sevinç, üzüntü, kaygı, heyecan, güzellik bunların hepsi bir

Eğitim Haberleri64 Yorum13 Haziran 2012
How to be able to a magnificent Bigger Service Essay

How to be able to a magnificent Bigger Service Essay

How to be able to a magnificent Bigger Service Essay

Eğitim Haberleri0 Yorum27 Mayıs 2016
How to put in writing an English Literature Essay

How to put in writing an English Literature Essay

How to put in writing an English Literature Essay If

Eğitim Haberleri0 Yorum25 Mayıs 2016
Brainstorming High quality Concepts with regards to Argumentative Experiments Papers

Brainstorming High quality Concepts with regards to Argumentative Experiments Papers

Brainstorming High quality Concepts with regards to Argumentative Experiments Papers

Eğitim Haberleri0 Yorum20 Mayıs 2016
How To publish This Paper: What appears Substandard quality Chain of command?

How To publish This Paper: What appears Substandard quality Chain of command?

How To publish This Paper: What appears Substandard quality Chain

Eğitim Haberleri0 Yorum18 Mayıs 2016
Writing an academic paper implies

Writing an academic paper implies

Writing an academic paper implies Writing an academic essay generally

Eğitim Haberleri0 Yorum17 Mayıs 2016
Harry
cevapları nerde olsaydı iyi olurdu...
zeynep
cevaplar yok mu?
mustafa kamalı
çok yardımcı oldugunuz için teşşekkürler
eray
şavaş pilou olmak istiyorum
sena
cevap anahtarı nerede ?